© IDEA internet & reklama  

Advokátska kancelária Kubínyiová Kocian so sídlom v Trenčíne poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, pracovného práva, práva duševného vlastníctva a občianskeho práva. Úzka spolupráca s patentovou a známkovou kanceláriou SLOVAKIAPATENT umožňuje poskytovať širšie služby v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva, vrátane prípravy prihlášok patentov, úžitkových vzorov a designov, ako na národnej tak i na medzinárodnej úrovni.

Kubínyiová Kocian Law Office seated in Trenčín provides legal services especially in the following areas of law: commercial law, companies law, contracts, labour law, intellectual property law, civil law, banking law, M&A, real estate, administrative law. Association with the patent and trademark agency SLOVAKIAPATENT gives Kubínyiová Kocian Law Firm a possibility to provide a wider range of services in the area of protection of intellectual property rights. This includes also preparation of national as well as international applications for patents, utility models and designs.

Patentová a známková kancelária SLOVAKIAPATENT - zastupovanie právnických a fyzických osôb vo veciach priemyselného vlastníctva, spracovávanie podkladov (príp. prekladov) k prihláškam vynálezov - opis, nároky, výkresy, úžitkových vzorov - opis, nároky, výkresy, dizajnov - vyobrazenie, určenie, opis, ochranných známok - zoznam výrobkov a služieb, vykonávanie rešeršnej činnosti, konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva, návrhy zmlúv - napr. zmluva o vytvorení diela pre potreby známkovej ochrany, zmluva o prevode práv k priemyselnému vlastníctvu, licenčné zmluvy, uplatnenie práva na technické riešenie, a pod.

SLOVAKIAPATENT patent and trademark agency - representing legal and natural persons in matters of their intellectual and industrial property, preparing supplements to the applications, description, claims, drawings, etc., search making, consultancy in IP matters, translations into/from English, German, French.